Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

G, GY


Gecsemáné-kert (ar.) az a kert az ókori Jeruzsálem mellett, amelyben Krisztus a kínszenvedését és halálát megelõzõ éjszakát töltötte (Mt 26,16-46; Mk 14,32-42; Lk 22,39-46)

Genezis a Bibliában Mózes 1. könyve, amely a világ teremtését tárgyalja

gettó (ol.) 1. elkülönített zsidónegyed a középkorban, majd a hitlerizmussal kapcsolatos országokban, így Magyarországon is; 2. a faji alapon elkülönített néger v. színes bõrû lakosság külön városrésze

glória (lat.) 1. dicsõség; 2. a misének e szóval kezdõdõ része

gloria in excelsis Deo (lat.) dicsõség a magasságban Istennek (Lk 2,14)

glorifikál (lat.) dicsõít, magasztal

glosszolália (gör.–lat.) nyelveken szólás kegyelmi ajándéka (lKor 12,10)

gnoszticizmus (gör.–lat.) a korai kereszténység keleti vallási és görög filozófiai elemekkel keveredett misztikus vallásfilozófiai áramlata, amely a tökéletesség, a világ isteni lényegének megismerésére törekedett

gnózis (gör.) 1. megismerés; 2. felismerés és értékelés: 3. a legszentebb ismeretek, maga a tudás megismerése, ill. ennek a misztikus tana

Góg és Magóg (héb.) az ó-és újszövetségi szövegekben két személy, akik Izrael, ill. a kereszténység végromlását készítik elõ (Jel 20,8)

goj (héb.) 1. nemzet, nép, a Szentírás a héberekre is alkalmazza; szent nép; 2. átvitt értelemben nem zsidó, bármely más, nem zsidó felekezethez tartozó személy

gólem (héb.) Isten nevével életre keltett hatalmas agyagszobor

Golgota (ar.) neve annak a Jeruzsálem melletti dombnak, amelyen a Biblia szerint Jézust keresztre feszítették (Mt 27,33; Mk 15,22; Lk 23,33)

Góliát 1. ótestamentumi óriás, akit Dávid legyõzött; 2. magas, erõs férfi

gordiuszi csomó bonyolult, megoldhatatlannak látszó feladat (az ókori mondában Gordius, Frígia királya készítette, rendkívül összebogozott csomó; egy jóslat annak ígérte Ázsia uralmát, aki ezt a csomót megoldja – Nagy Sándor a csomót kardjával kettévágta)

grál a középkori vallásos irodalomban és a keresztény legendákban szereplõ rejtélyes, csak a kiválasztottak által megpillantható csodatevõ kehely vagy urna

grállovag 1. a grál szolgálatában álló lovag; 2. feddhetetlen jellemû, erkölcsû, lovagias gondolkozású férfiú

gregorián korálisok v. énekek (zene) a nagyrészt I. Gergely pápától összegyûjtött egyszólamú, zenei kíséret nélküli egyházi énekek; recitáló dallamformálás, egyes esetekben ötfokú hangnemek jellemzik

gregorián(us) naptár Gergely-naptár; XIII. Gergely pápától 1582-ben a szökõnapok beiktatásával rendezett naptár

guru (szan.) az indiai szíkh felekezet vallásfõje

gyaur (ar.) hitetlen; a nem muzulmánok gúnyneve a törököknél

gyehenna (héb.–lat.) a szenvedések helye, pokol