Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

E, É

 

ébredés a megkeresztelt, passzív egyháztagok élõ hitre jutása

ecclesia (gör.–lat.) egyház

ecclesia militans (lat.) harcoló, küzdõ egyház

ecclesia regnans
(lat.) uralkodó egyház

éden (héb.) a kert, melyet az Úristen ültetett “Keleten” és amelybe az embert helyezte (lMóz 2,8)–paradicsom

egyház
1. a keresztények szent és egyetemes közössége; 2. egy adott nemzetközi, nemzeti keresztény közösség – egyházak

egyházatyák az egyház apostolok utáni elsõ tanítói, teológusai

egyházfi a templom és a lelkészi hivatal körüli teendõk ellátását végzõ személy

egyházi év a történelmi egyházakban használt idõbeosztás, amely advent elsõ vasárnapjától az egyházi év végéig (örökélet vasárnapja) tart; súlypontja: a karácsonyi, a húsvéti és a pr. egyházakban külön hangsúlyozottan a pünkösdi ünnepkör, ezt követi az ún. ünneptelen félév (évközi idõ) advent elsõ vasárnapjáig

egyházjog az egyházi törvénnyel foglalkozó; pr. egyházakban egyben egyháztörténeti tudományág

egyházkelés eredetileg a gyermekágyat elhagyó anya elsõ útja, amely a templomba vitte; ma a megkeresztelt gyermek édesanyjának hálaadása és megáldása

egyházkerület a pr. egyházakban több egyházmegyét magába foglaló testület

egyházmegye a rk. egyházban a püspök vezetése alatt álló; a pr. egyházakban több egyházközséget egybefogó szervezeti egység

egzegézis (gör.) írásmagyarázat

egzercicium
(lat.) lelki gyakorlat

ekkleziológia az egyházról szóló tudományág

Elohim (héb.) Isten egyik ószövetségi neve

enciklika (gör.) pápai körlevél

eparchia (gör.) ort. egyházkerület, vagy egyházmegye

eparchos (gör.) az ort. egyházban az egyházmegye püspöke

ephorus (gör.–lat.) némely pr. egyházban egyházkerületi vezetõ személy

epifánia (gör.) vízkereszt ünnepe

episzkopalizmus (gör.–lat.) püspök vezetése alatt álló egyházszervezet

episzkoposz (gör.) püspök

erec Izrael (héb.) Izrael földje

esperes a pr. egyházakban az egyházmegye lelkészi elnöke; a rk. és ort. egyházakban az egyházmegyén belüli kisebb egység vezetõje

esszénusok (lat.) igen szigorú erkölcsi zsidó szekta a Kr. e. 2. sz.-ban

eszkatológia (gör.) a végsõ dolgokról, “világ végérõl” szóló tanítás

ethosz (gör.) erkölcs, erkölcsi érzék

etika (gör.) az erkölccsel foglalkozó rendszeres teológiai tudományág

eucharisztia (gör.–lat.) a pr. egyházakban úrvacsora; a rk. katolikus és ort. egyházakban a szentmise, illetve az Oltáriszentség

eucharisztikus kongresszus az Oltáriszentség tiszteletére rendezett nemzetközi rk. ünnepség evangelikál a pr. egyházak fundamentalista mozgalma

evangélikus hazánkban a Magyarországi Evangélikus (azaz lutheránus) Egyház tagjainak történelmileg kialakult elnevezése

evangelisták (gör.–lat.) négy evangélium szerzõi: Máté, Márk, Lukács, János

evangélium (gör.–lat.) 1. örömhír; 2. az Újszövetségnek Jézus életével és tanításával foglalkozó négy könyve

evangelizáció (gör.–lat.) egy- vagy többnapos speciális tartalmú igehirdetés-sorozat

evangelizátor (gör.–lat.) az evangelizációt végzõ személy

EVT (Egyházak Világtanácsa) magyar nyelvû rövidítése

exegézis (gör.) bibliai szövegmagyarázat értelmezése

exhortáció (lat.) diákokhoz intézett szentbeszéd

exkommunikáció (lat.) kiközösítés, kiátkozás

exmisszio (lat.) a még nem végzett teológiai hallgató gyülekezeti szolgálatba történõ kihelyezése

exodus (gör.–lat.) 1. az Ószövetség (Mózes) 2. könyve; 2. az Egyiptomból való szabadulás története (kivonulás)

exorcizmus (gör.) ördögûzés

ezoterikus (gör.–lat.) titkos, rejtett, csak a beavatottak által érthetõ