Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

 B

Baal (héb.) úr, pogány Isten

Bábel az ókori Babilon városának héber neve; bábeli torony - sokféle nyelvû beszédbõl adódó zavar

bahá'i a 19. sz.-ban alapított vallás, szakadár muzulmán csoport; felfogásuk szerint valamennyi nagy vallási vezetõ a megismerhetetlen istenség képviselõje és valamennyi vallási irat szent; a papságot nem ismerik; minden hívõnek a vallások egységesítéséért kell munkálkodnia, mintegy 4,5 millió bahá'it tartanak számon a világon

Bálám szamara valamely cselekvést, tevékenységet makacsul ellenzõ személy (lásd: 4Móz 22)

baptisták - baptizmus a 17. sz.-ban kialakult pr. egyház, melynek különösen az USA-ban van nagy tömegbázisa

baptisztérium (gör.–lat.) keresztelõkápolna

baptizma (gör.) bemerítés, alámerítés az õsegyházban és több mai egyházban gyakorolt keresztelési forma (lásd: keresztség)

bar/bat-micva (héb.) vallási tekintetben felnõtté avatás, liturgikusan férfiaknál jelentõs; szó szerint: a törvény, a kötelesség fia, leánya

bazilika (gör.–lat.) több hajós templom; kupolás, magas helyen épített királyi kultuszhely

behemót (héb.–lat.) bibliai szörnyeteg (Jób 40,10)

bencés Nursia-i Benedek Reguláját, szabályzatát követõ rk. szerzetes, ill. szerzetesközösség

Bethesda (héb.) tó a régi Jeruzsálemben, gyógyforrás (Jn 5,1-15)

Betlehem (héb.) palesztinai város, Jézus születésének helye (Mt 2; Lk 2,1-20)

bhakta (hin.) Krsna vagy Visnu híve

Biblia (gör.) könyvek 1. a kereszténység szent–kanonikus iratainak gyûjteménye: két része az Ószövetség (Ótestamentum) és az Újszövetség (Újtestamentum); 2. a protestáns Szentírás terjedelme kisebb, mint a római és ortodox, mert nem tartalmazza az apokrifusokat

bibliakritika a Szentírás szövegének, keletkezési körülményeinek tudományos vizsgálata

bibliaóra
olyan gyülekezeti alkalom, mely a Szentírás alaposabb vizsgálatára és magyarázatára ad alkalmat

bibliatársulatok a Biblia szövegének gondozására, fordítására és kiadására alakult társulatok, egyesületek

bibliokrácia (gör.) a Biblia korlátlan hatalma Genfben, Kálvin korában

bibliomantia (gör.) találomra felütött Bibliából való jóslás

bigott vakbuzgó, vakhitû, türelmetlen

biretum (lat.) rk. papok papi fövege

bizantinizmus talpnyalás, hízelkedés, feljebbvaló elõtti meghunyászkodás

blaszfémia (gör.) istenkáromlás, kegyeletsértés

bóher, bochur (héb.) talmudi tanulmányokat folytató ifjú, rabbi jelölt

böjt 1. az egyházi év egyik idõszaka, a húsvét elõtti 6 hét; 2. az ételtõl való tartózkodás, mely a pr. egyházakban nem kötelezõ, de a népi kegyességben máig élõ (pl. nagypéntek, az úrvacsoravétel elõtt) hagyomány

boldogmondások Mt 5,3-11; Lk 6,20

bona ecclesiastica (lat.) egyházi javak

bonc (jap.–port.) buddhista pap vagy szerzetes

brahman a hindu vallásban a világ teremtõje; a hindu hármas istenség (Brahma, Visnu, Siva) elsõ személye: pap, tudós

breve rövid, egyszerû kérdést érintõ pápai irat

breviárium (lat.) vallásos szövegekbõl összeállított szemelvénygyûjtemény

búcsú rk. fogalom és gyakorlat: a bûnök erkölcsi jóvátételének eszköze, a bûnökért járó büntetésnek részbeni vagy teljes elengedése, a megtisztulás egyik lehetõsége; a bûnbocsánat szentségéhez kötõdik

bulla okmány, ünnepélyes pápai oklevél