Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

 

                         A,Á


abba (ar.) atyám

abszolúció (lat.) feloldozás, bûnbocsánat

absztinencia (lat.) tartózkodás, önmegtartóztatás

Actio Catholica (lat.) a rk. egyház híveket tömörítõ egyik szervezete

adakozás, adomány az istentisztelet része, az õskeresztyénségtõl kezdve a hívek önkéntes egyházi célokra való pénz-, vagy természetbeni adománya

Adonai (héb.) Úr, Isten egyik neve a héber Bibliában

adoráció (lat.) hódolat, imádás

advent (lat.) Krisztus-várás, a karácsony elõtti négy hét (lásd: egyházi év)

adventizmus, adventisták (hetednapos) a szombatnapot megtartó, Krisztus közeli visszajövetelét váró szabadegyház, amely a 19. sz. közepén alakult az USA-ban

advocatus Dei (lat.) a szentté avatandó személy érdemeit felsoroló Isten ügyvédje

advocatus diaboli (lat.) ördög ügyvédje; a szentté avatandó személy hibáit sorolja fel hivatalból

agapé (gör.) Isten szeretete, szeretetvendégség

agenda (lat.) szertartáskönyv, istentiszteleti rendtartás

agnosztikus - agnoszticizmus (gör.) a valóság teljes megismerésének tagadása; ennek a filozófiai irányzatnak a híve

Agnus Dei (lat.) Isten Báránya; Jézus Krisztus elnevezése (Jn 1,29)

ágostai (augsburgi) hitvallás (ÁH) az evangélikus (lutheránus) egyház alapvetõ hitvallási irata (1530)

aion (gör.) világ, korszak, idõtartam, hosszú idõ

ajatollah (ar.) síita muzulmánok tiszteletbeli címe Iránban népi konszenzus alapján

akatolikus (lat.) nem katolikus vallású keresztény

alamizsna (gör.) hit indításából gyûjtött szeretetadomány; a legtöbb vallásban kötelezõ kegyességi gyakorlat

albigens 12-13. sz.-i eretnekmozgalom tagja Dél-Franciaországban

áldás 1. az isteni erõ és ajándék továbbadása, közlése, többnyire a hagyományban rögzített módon (pl. “ároni áldás”: 4Móz 6,22-26; az apostoli köszöntés: lKor 1,3, kitárt kezekkel vagy kézmozdulattal); 2. személyek, tárgyak, az úrvacsorai bor és kenyér megáldása

áldozócsütörtök Krisztus mennybemenetelének napja, pünkösd elõtt tíz nappal

alfa és ómega 1. a görög abc elsõ és utolsó betûje; 2. Jézus Krisztusra vonatkoztatva: õ a kezdet és a vég (Jel 1,8)

aliya (héb.) visszavándorlás Izraelbe

alleluja (héb.) dicsérjétek az Urat!; örvendezzetek

alma mater (lat.) “szeretõ édesanya”; iskola, pr. kollégiumok megnevezése

ámen (héb.) úgy legyen, igaz; az ima és a prédikáció végét jelzõ szó

anabaptizmus újrakeresztelõk, felnõtt keresztséget vallók mozgalma (lásd: baptizmus)

anamnézis (gör.) visszaemlékezés

anatéma (gör.) 1. egyházi átok; 2. az egyház ünnepélyes tanításának záradéka, azokra vonatkoztatják, akik ezt a tanítást nem fogadták el. Már az elsõ évezred zsinatai használták az anatéma formulát. Kelet és Nyugat szétválása idején az anatéma és az exkommunikáció együtt járt

angelológia (gör.) az angyalokkal foglalkozó tan

angyal 1. isteni küldött - férfi formájában jelenik meg; 2. láthatatlan lény; 3 rangsoruk is van - Gábor, Gábriel és Mihály “fõangyal” (lásd: kerub, szeráf)

animizmus (lat.) vallási elképzelés, amely szerint minden tárgynak megvan a szelleme, lelke

annullál (lat.) érvénytelennek nyilvánít

antiklerikális-antiklerikalizmus
(gör.–lat.)a papság világi hatalmának ellenzõje; az egyház politikai befolyása elleni mozgalom

antikrisztus Krisztus ellen fellépõ szellemi erõ, vagy személy (a Sátán); Krisztus és az egyház ellensége

antiszemita - antiszemitizmus (gör.) zsidóellenes személy, illetve mozgalom

antitrinitáriusok Szentháromság-tagadók, akik Krisztus istenségét tagadják

antropomorfizmus (gör.–lat.) Isten valóságának emberi tulajdonságokkal való leírása

anyakönyv a Tridenti Zsinat (16. sz.) által elrendelt és a történelmi egyházak által is vezetett keresztelési, konfirmációi, esküvõi, ki- és betérési, halotti lap és sorszámmal ellátott könyvek

apáca rk. és ort. nõi szerzetes

Apokalipszis (gör.) a Jelenések Könyve, az Újszövetség utolsó irata; szó szerint: elrejtett, titkos dolgok feltárulása

apokaliptikus (gör.) “a rejtett dolgok kinyilatkoztatása”; különleges irodalmi mûfaj, amely a világ végét, a végítéletet ábrázolja ki; a Szentírásban (kisebb részektõl eltekintve) Dániel Könyve és a Jelenések Könyve ezen kategóriába tartozik

apokrifus-apokrifusok (gör.) rejtett, titkos; a pr. kánonból kihagyott szent könyvek

apológia (gör.) hitvédelem; valamely vádlott szóbeli vagy írásbeli védelme; Apologéták a kereszténység védelmezését, a zsidó és pogány vádak megcáfolását tûzik ki célul

apostol (gör.) küldött; 1. szûkebb értelemben Jézus 12 tanítványa; 2. tágabb értelemben: a Krisztus ügyében eljárók

apostoli hitvallás, AH
a keresztyén hit alapelveinek rövid összegzése, amelyet valamennyi keresztyén egyház hitvallásként elfogad

apostoli szukcesszió az apostoli hagyomány töretlensége; kézrátétel formájában

aposztata (gör.) hitehagyott, esküszegõ

aposztázia (gör.) hitehagyás, hittagadás; nyílt szakítás a keresztény egyházzal

archidiakónus (gör.) az alsóbb papság liturgikus elöljárója, a püspök elsõ segítõje

archiepiscopus (gör.–lat.)érsek

archívum (gör.–lat.) irattár, levéltár

Armageddon v. Hermageddon (héb.) a Jelenések Könyve 16,16 szerint az a hely, ahol a végítélet bekövetkezik, mivel ószövetségi csaták színhelye is volt, a Jehova tanúi ezt a kettõt egybekapcsolják

askenazi (héb.) kelet- és közép-európai, illetve onnan származó zsidók

aszkézis (gör.) önsanyargatás, önmegtartóztatás; a megszentelõdésért, a keresztény tökéletesedésért gyakorolt önfegyelmezõ életgyakorlat az életszentség érdekében

asztrológia (gör.) csillagjóslás

ateizmus (gör.) istentagadás, vallásellenesség

antropomorfizmus (gör.–lat.) Isten valóságának emberi tulajdonságokkal való leírása

augur (lat.) madárjós, ókori római pap

autodafé (port.) máglyahalál, könyvégetés (lásd: inkvizíció)

autokephal (gör.) önálló nemzeti ortodox egyház

Ave Maria (lat.) katolikus imádság kezdõ szavai (Üdvözlégy Mária); ennek az imának megzenésített formája